Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden per 1 januari 2016
De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle lessen van Balletschool Barbara Bunskoek. Door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Inschrijving
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Daarmee verplicht u zich tot het volgen van de lessen en tot het betalen van het daarvoor geldende tarief, tenzij plaatsing niet (direct) mogelijk is. U kunt een inschrijvingsformulier downloaden via de website.

Tussentijdse plaatsing
Tussentijdse plaatsing is soms mogelijk en wordt per geval bekeken. Begint u na aanvang van het cursusjaar, dan betaalt u een evenredig deel van het verschuldigde lesgeld.

Mutaties
Wijzigingen in de gegevens van de leerling of de lesgeldplichtige dienen zo spoedig mogelijk via het mutatieformulier te worden doorgegeven. U kunt een mutatieformulier downloaden via de website.

Beëindigen van uw inschrijving
Uw inschrijving wordt automatisch jaarlijks verlengd, tenzij u schriftelijk opzegt. Met uitzondering van groep 1 kan er uitsluitend opgezegd worden per 1 januari of per 1 juli. De schriftelijke opzegging van de lessen moet voor genoemde data plaatsvinden. Bij tussentijdse opzegging betaalt u een evenredig deel van het verschuldigde lesgeld.

Tussentijdse opzegging
Tussentijdse opzegging (anders dan per 1 januari of 1 juli) kan uitsluitend schriftelijk wegens ziekte, verhuizing of stage. Indien deze tot gevolg hebben dat u niet meer in staat bent tot het volgen van de lessen kan restitutie van lesgeld verleend worden.

Tarieven per 1 januari 2019*
De prijs voor een balletles bedraagt € 70,- per kwartaal, een spitzen- of taples kost 35,-.
De weken zomervakantie worden niet in rekening gebracht.

1e kwartaal: (jan t/m/ mrt): € 70,-
2e kwartaal: (apr t/m juni): € 70,-
3e kwartaal: (juli t/m sept): € 35,-
4e kwartaal: (okt t/m dec): € 70,-
(Spitzen- of taples: € 35,- per kwartaal: 3e kwartaal: € 17,50)

Betalingswijze
U ontvangt twee weken voor aanvang van elk kwartaal per post een nota.
Het verschuldigde lesgeld moet twee weken na de factuurdatum zijn voldaan.
* Tariefwijzigingen voorbehouden

Uitsluiting
Bij niet tijdige betaling of wegens wangedrag kan de toegang tot de lessen worden ontzegd zonder dat daarmee de verplichting tot betaling van het lesgeld vervalt.

Publicitaire fotografie
Tijdens deelname aan de activiteiten van de balletschool kunnen foto’s gemaakt worden voor gebruik voor publicitaire doeleinden.

Share This